صفحه اصلی > معاونت آموزش > دفتر امور اساتید > اخبار و اطلاعیه‌ها 
اخبار > آیین‌نامه جذب، پذیرش و گزینش اساتید (مصوبه 944 شورای عالی)


 

اداره جذب وبکارگیری:

آیین‌نامه جذب، پذیرش و گزینش اساتید (مصوبه 944 شورای عالی)

آیین‌نامه جذب، پذیرش و گزینش اساتید (مصوبه 944 شورای عالی)

آیین‌نامه جذب، پذیرش و گزینش اساتید (مصوبه 944 شورای عالی)
تاریخ: سه شنبه ١٧ فروردين ١٣٩٥  /  ساعت: ١١:٤٥  /  تعداد بازدید: 37016  /  آیین‌نامه جذب، پذیرش و گزینش اساتید (مصوبه 944 شورای عالی)اداره جذب وبکارگیری: پرینت مطلب
 

                                                        بسمه تعالي


مصوبه 944 شورای عالی حوزه های علمیه
آیین‌نامه جذب، پذیرش و ساماندهی اساتید حوزه‌هاي علمیه


مقدمه:

به منظور تبیین و تثبیت جایگاه اساتید به عنوان شخصیت‌هاي علمی معنوي و تأثیرگذار در حوزه‌هاي علمیه و ساماندهی امور اساتید، آیین نامۀ جذب، پذیرش و ساماندهی اساتید حوز ه هاي علمیه، به شرح ذیل تصویب شد:
ماده1. هدف از ساماندهی امور اساتید عبارت است از:
الف) زمینه‌سازي جهت استفادة بهینه از توانایی‌ها و استعدادهاي طلاب و فضلاء؛
ب) قانونمند کردن جایگاه استادي؛
ج) فراهم نمودن زمینۀ نظام‌مند سنت استادپروري از میان طلاب جوان و مستعد با حفظ ضرورت توجه خاص به تقویت پایۀ تحصیلی و تربیتی طلاب.
ماده2. استاد حوزة علمیه روحانی فاضلی است که برخوردار از توانایی لازم جهت تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی در یکی از علوم مورد نیاز حوزه‌هاي علمیه می‌باشد.
ماده3. اصول ساماندهی امور اساتید عبارتند از:1
الف) حفظ و تقویت جایگاه استاد، به عنوان شخصیت جامع کمالات معنوي و علمی و تأثیرگذار در تعلیم و تربیت
طلاب؛

ب) استفاده از اساتید مجرب توانمند با توجه به اهمیت سطح یک، به عنوان پایۀ تحصیلی طلاب؛
ج) حفظ و تقویت سنت استادپروري از میان طلاب جوان و مستعد؛
د) ایجاد زمینۀ حضور و استفادة حداکثري اساتید در مدارس؛
هـ) ایفاي نقش مؤثر مدیریت مدرسه (نه صرفاً مدیر)، در جذب، بکارگیري، ارزیابی اساتید و تغییر ایشان؛
و) پرهیز از هر گونه افراط و تفریط در گزینش اساتید و احترام به اختلاف انظار و سلیقه‌هاي اساتید، به شرط اعتقاد و التزام به اصول و مبانی اعتقادي و سیاسی نظام؛
ز) متنوع و منعطف بودن نحوة بکارگیري اساتید در مدارس؛
ح) تمام وقت بودن حداکثر 60 درصد اساتید مدرسه؛
تبصره: در مناطق خاص و محروم با تشخیص مدیر مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه، بکارگیري بیش از 60 درصد استاد تمام وقت بلامانع است.
ط) ارزیابی عملکرد اساتید، توسط مرکز مدیریت حوزه‌هاي علمیه و با مشارکت مدیریت مدرسه؛
ي) ارتقاي رتبه اساتید، بر اساس رشد تحصیلی و علمی و مهارتی، نه بر اساس تدریس در مقاطع تحصیلی حوزه؛
ك) متاسب بودن حقوق اساتید با شئون حوزه؛
ل) سهیم بودن مدیریت مدرسه در تأمین حقوق اساتید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ماده 3 مأخوذ از مصوبه 650 شوراي عالی می‌باشد که به جهت تجمیع مصوبات با موضوع واحد، در این مصوبه مذکور شده و بر این اساس مصوبه 650 ملغی می‌گردد.
ماده4. اقسام اساتید حوزه‌هاي علمیه عبارتند از:
الف) استاد تمام‌وقت: به اساتیدي گفته می‌شود که به صورت قرارداد تمام وقت، به مدت یک تا سه سال جذب و بکارگیري می‌شوند و داراي موظفی حضور و تدریس تمام وقت می‌باشند.
تبصره: اساتید تمام وقت پس از یک سال مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت تأیید، همکاري آنان تا پایان مدت قرارداد ادامه می‌یابد.
ب) استاد نیمه‌وقت: به اساتیدي گفته می‌شود که به صورت قرارداد نیمه وقت، به مدت یک سال جذب و بکارگیري می‌شوند و داراي موظفی حضور و تدریس به صورت نیمه وقت می‌باشند.
ج) استاد حق التدریس: به اساتیدي گفته می‌شود که براي تدریس یک نیم‌سال و یا یک سال تحصیلی به صورت قرارداد حق التدریس جذب شده و بکار گرفته می‌شوند. حضور و تدریس این اساتید کمتر از اساتید نیمه وقت خواهد بود.
د) استاد معین: طلبه مهذب و ممتازي که پایه 1 تا 4 را به اتمام رسانده و اشتغال به تحصیل در پایه 5 یا 6 دارد و با
احراز شرایط مندرج در این آیین نامه جهت تدریس به صورت ساعتی در پایه 1 تا 3 در محل تحصیل، بکارگیري می‌شود.
ماده5. اساتید حوزه‌هاي علمیه باید داراي صلاحیت‌هاي ذیل باشند:
الف) برخورداري از تقوا و صلاحیت اخلاقی لازم براي تدریس؛
ب) التزام عملی به نظام مقدس جمهوري اسلامی؛
ج) عدم گرایش به باندها و گروه‌هاي منحرف؛
د) سلامت فکري و اعتقادي؛
هـ) تلبس به لباس مقدس روحانیت؛
و) قدرت تفهیم و انتقال دادن مطلب؛
ز) برخورداري از صلاحیت علمی؛
ح) تسلط لازم بر ماده درسی مورد نظر؛
ط) توانایی جسمی و روحی لازم براي تدریس؛
ی) تأهل.
تبصره: عدم رعایت بند «ی» در مناطق محروم به شرط نظارت بلامانع است.»
تبصره1: شرط تلبس برای اساتید دروس غیر حوزوی لازم نمی باشد.
تبصره2: نحوه احراز صلاحت های موضوع بندهای ((الف)) تا((ه)) توسط معاونت آمار وبررسی وبر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط معاونت مذکور تهیه شده و به تأیید مدیر حوزه های علمیه خواهد رسید.
ماده6. شرایط اختصاصی اساتید عبارتند از:
الف) استاد مقدمات: قبول شدن در پایه ششم با نمره ارتقایی براي تدریس پایه‌هاي اول تا سوم (در دوره‌هاي بلندمدت و کوتاه مدت)؛
ب) استاد سطح1: قبول شدن در پایه دهم با نمره ارتقایی براي تدریس پایه‌هاي چهارم تا ششم (در دوره‌هاي بلندمدت و کوتاه مدت)؛
تبصره: فارغ التحصیلان سطح 3 دوره‌هاي کوتاه مدت، می‌توانند در مدارس سطح 2 دوره‌هاي کوتاه مدت تدریس
کنند.
ج) استاد سطح2: اتمام پایه ده کتبی و شفاهی با نمره ارتقایی و گذراندن 4 سال درس خارج فقه و اصول براي تدریس پایه‌هاي هفتم تا نهم و سطح 3 دوره‌هاي کوتاه مدت؛
د) استاد سطح3: اتمام پایه ده کتبی و شفاهی با نمره ارتقایی و گذراندن 6 سال درس خارج براي تدریس پایه دهم؛
هـ) استاد درس خارج: گذراندن حداقل پانزده سال درس خارج و تحقیقات موفق در این سطح براي تدریس خارج فقه و اصول.
تبصره: سابقه تدریس براي اساتید موضوع بندهاي ب، ج، د، هـ براساس دستورالعمل اجرایی این آئین نامه خواهد بود.
و) استاد معین:
1. اتمام پایه‌هاي اول تا چهارم
2. کسب رتبۀ ممتازي بر اساس آیین‌نامه مصوب مرکز مدیریت حوزه‌هاي علمیه؛
3. تأیید شوراي واحد آموزشی محل تدریس؛
4. قبولی در مصاحبۀ علمی معاونت آموزش و امور حوزه‌ها؛
5. دارا بودن صلاحیت‌هاي عمومی به استثناء تلبس به لباس مقدس روحانیت.
تبصره1: استثناء مذکور در بند «5»، تا اتمام پایه ششم می‌باشد.
تبصره2: حداکثر 20٪ از دروس پایه 1 و 2 هر واحد آموزشی توسط اساتید موضوع این ماده تدریس می‌شود.
تبصره3: اساتید موضوع این ماده حداکثر دو درس از دروس صرف، نحو و بلاغت را می‌توانند تدریس کنند.
ماده7. اساتیدي که داراي مدارك تحصیلی (گواهی اتمام پایۀ مورد نیاز با مدرك علمی) نمی‌باشند، ولی داراي تحصیلات لازم براي تدریس در سطوح مختلف حوزوي می‌باشند، سطح تدریس آنان متناسب با تحصیلات‌شان در معاونت آموزش و امور حوزه‌هاي مرکز مدیریت حوزه‌هاي علمیه بر اساس دستورالعمل مرکز مدیریت حوز‌ه‌هاي علمیه احراز می‌گردد.
ماده8. احراز صلاحیت علمی اساتید دروس پایه 1 تا 10 در مدارس (بلندمدت و کوتاه‌مدت) و دروس فقه و اصول در مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی توسط معاونت آموزش و امور حوزه‌هاي علمیه به یکی از طرق زیر انجام خواهد شد:
الف) امتحان شفاهی؛
ب) ارزیابی نوار تدریس؛
ج) گواهی سه نفر از اساتید شناخته شده و مورد تأیید بر صلاحیت تدریس استاد؛
د) معرفی مجمع عالی حکمت اسلامی در خصوص اساتید دروس فلسفه.1
تبصره1: امتحان شفاهی هر یک از علوم حوزوي توسط حداقل دو نفر از اساتید مورد تأیید آن رشتۀ علمی انجام خواهد شد.
تبصره2: حداقل نمرة قبولی امتحان شفاهی 14 می‌باشد که با معدل نظر ممتحنین مشخص می‌گردد.
ماده9. احراز صلاحیت‌هاي اساتید دروس خارج فقه و اصول، توسط هیئتی مرکب از سه نفر از اساتید و فضلاي
حوزه که داراي شرایط ذیل هستند، صورت می‌گیرد:
الف) تقوا و صلاحیت اخلاقی؛
ب) صلاحیت علمی؛
ج) مقبولیت عمومی در حوزه.
تبصره1: اعضاي هیئت مذکور با پیشنهاد معاونت آموزش و امور حوزه‌هاي علمیه توسط مدیر مرکز مدیریت حوز‌ه‌هاي علمیه به شوراي عالی حوز‌ه‌هاي علمیه معرفی و پس از تأیید توسط مدیر مذکور منصوب می‌شوند.
تبصره2: دستورالعمل نحوه فعالیت هیئت مذکور توسط مرکز مدیریت حوزه‌هاي علمیه تدوین شده و به اطلاع شوراي عالی خواهد رسید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بند «د». مأخوذ از مصوبه 884 شوراي عالی می‌باشد، که به جهت تجمیع مصوبات با موضوع واحد، در این مصوبه مذکور شده و بر این اساس مصوبه 884 ملغی می‌گردد.

ماده10. احراز صلاحیت علمی اساتیدي که دروسی غیر از فقه و اصول را در مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی تدریس می‌کنند، به وسیلۀ شاخص‌هایی از قبیل امتحان شفاهی، ارزیابی نوار تدریس، دارا بودن مدرك سطح بالاتر از سطح تدریس در همان رشته یا رشته‌هاي مشابه، بررسی آثار و تألیفات و سابقۀ تدریس توسط معاونت آموزش و امور حوزه‌هاي علمیه صورت می‌گیرد.
ماده11. اجراي این آیین‌نامه در خصوص اساتید دروس آزاد (پایه‌هاي 7 تا 10 و درس خارج) حوزه علمیه استان قم، منوط به اجازة مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم است.
ماده12. اساتید حوزه بر اساس سطح دورة تدریس به استاد مقدمات، استاد سطح 1، استاد سطح 2، استاد سطح 3، و استاد سطح 4 رتبه‌بندي می‌شوند.
ماده13. ارتقاي رتبه استاد علاوه بر داشتن صلاحیت علمی و رعایت جهات معنوي و اخلاقی پس از سه سال تدریس (به میزان تدریس اساتید تمام وقت) با لحاظ امور ذیل صورت خواهد گرفت:
الف) تدریس موفق؛
ب) شاگردپروري؛
ج) ارائه مقالات یا کتاب علمی؛
د) ابداع شیوه‌اي نو در تدریس و یا هندسه هر یک از علوم اسلامی به نحوي که ضمن حفظ اصول و نقاط قوت آموزش‌هاي حوزوي، تأثیر شایانی در پیشبرد آموزش حوزه داشته باشد.
ماده14. در صورتی که استاد با وجود دارا بودن صلاحیت ارتقاء رتبه، باز هم به تدریس سطوح پایین‌تر اشتغال داشته باشد، حکم تدریس سطح بالاتر براي او صادر می‌شود.
ماده15. وظایف اساتید عبارت است از:
1. انجام وظایف محوله و تدریس بر اساس متون درسی و سرفصل‌هاي مصوب؛
2. ارشاد و تربیت اخلاقی و معنوي طلاب؛
3. اعلام نظر در خصوص متون درسی و سرفصل‌هاي مصوب؛
4. طراحی سؤالات و تصحیح اوراق؛
5. اخذ امتحان از طلاب در صورت لزوم؛
6. شرکت در دوره هاي آموزشی اساتید در صورت لزوم؛
7. مشارکت و حضور فعال در گروه آموزشی؛
8. ارائۀ مشاورة علمی به طلاب؛
9. راهنمایی و ارزیابی تحقیقات درسی طلاب.
ماده16. جهت ارتقاء کیفی تدریس اساتید و ارج‌گذاري بر زحمات آنان و بهره‌وري طلاب از افراد صالح، معاونت آموزش و امور حوزه‌ها موظف است خدمات زیر را ارائه نماید:
الف) تشکیل گروه‌هاي علمی در زمینه‌‌هاي علوم مختلف اسلامی جهت آشنایی بیشتر اساتید آن رشته با یکدیگر و استفاده از نظرات و تجربیات یکدیگر؛
ب) تهیه و ارسال کتب مورد نیاز و تقویت کننده بنیه علمی اساتید؛
ج) پیگیري امور اداري اساتید در مرکز مدیریت به منظور جلوگیري از اتلاف وقت استاد؛
د) پرداخت کمک‌ها و مزایایی که ممکن است به اساتید محترم تعلق گیرد برابر مقررات مربوطه؛
ه) تهیه امکانات مورد نیاز جهت محل تدریس اساتید؛
و) اتخاذ تدابیري در جهت فراهم کردن تدریس براي همه افراد صالح در مدارس تحت پوشش و یا دروس آزاد حوزه و شکستن انحصار تدریس در افراد خاص. مدیریت حوزه باید به این قسمت اهتمام لازم مبذول داشته، نتیجه آن را هر سال به شوراي‌عالی اعلام نماید.
ماده17. نحوه احراز صلاحیت‌هاي علمی و ارزیابی عملکرد اساتید بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط معاون آموزش و امور حوزه‌هاي علمیه تهیه شده و به تأیید مدیر حوزه‌هاي علمیه می‌رسد.
ماده18. هرگاه فردي به هر دلیل صلاحیت‌هاي عمومی و علمی لازم جهت تدریس را از دست بدهد، پس از بررسی توسط مرجع صادر کننده مجوز تدریس، موضوع این آیین‌نامه، مجوز تدریس وي ابطال می‌گردد.
ماده19. حق‌الزحمه اساتید بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت آموزش و امور حوزه‌هاي علمیه تهیه شده و به تأیید مدیر حوزه‌هاي علمیه می‌رسد، خواهد بود که در سقف بودجه‌هاي مصوب هر ساله مبلغ حق التدریس تعیین و پرداخت می‌شود.
ماده20. دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه توسط معاونت آموزش و امور حوزه‌هاي علمیه تهیه شده و به تصویب مدیر حوزه‌هاي علمیه رسانده می‌شود و به اطلاع شوراي عالی خواهد رسید.
ماده21. این آیین‌نامه در 21 ماده و 13 تبصره در تاریخ 14/6/1393 به تصویب شوراي عالی حوزه‌هاي علمیه رسید و بر این اساس مصوبات 561، 650 و 884، ملغی می‌گردد.

 

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

محتويات مرتبط

 

najah

soal sound
moshaver